OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY MORCHEM SP. Z O.O.

OBOWIĄZUJĄCE OD 01 WRZEŚNIA 2023 r.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się do wszystkich umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę, bez względu na sposób ich zawarcia, i wyłączają one postanowienia jakichkolwiek innych wzorców umownych lub warunków sprzedaży. Zastosowanie jakichkolwiek innych niż przewidzianych w niniejszym dokumencie warunków sprzedaży wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy oraz Kupującego.

2. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący zobowiązuje się do spełniania wszelkich obowiązujących norm prawnych odnoszących się do zakupu, transportu oraz użycia towarów sprzedanych przez Sprzedawcę. Niniejsze OWS dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://morchem.pl/ows/ Postanowienia odmienne od OWS lub uregulowań ustawowych, w szczególności zawarte w warunkach zakupu Kupującego, są dla Sprzedającego wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez Sprzedającego pisemnie potwierdzone, zgodnie z zasadami reprezentacji Sprzedającego. Wolna od zastrzeżeń dostawa, świadczenie usług, sprzedaż towarów nie oznacza ze strony Sprzedającego uznania odmiennych postanowień.

3. Kupujący w każdym czasie w trakcie zakupu, transportu, użycia oraz odsprzedaży towarów sprzedanych przez Sprzedawcę zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich znajdujących zastosowanie restrykcji, sankcji oraz ograniczeń ustanowionych przez ONZ, Stany Zjednoczone oraz Unię Europejską, a także przez jakiekolwiek inne państwo lub organizację międzynarodową, jeżeli takie inne państwo lub organizacja międzynarodowa ustanowią restrykcje, sankcje lub ograniczenia mogące mieć zastosowanie do Sprzedawcy. Kupujący zobowiązuje się w szczególności do powstrzymania się od użycia lub odsprzedaży towarów sprzedanych przez Sprzedawcę na rzecz państw, organizacji lub osób do których zastosowanie znajdują restrykcje, sankcje lub ograniczenia określone w zdaniu poprzedzającym.

4. Kupujący oświadcza, że ani on sam ani jego podmioty powiązane w rozumieniu art. 3 pkt 43 ustawy o rachunkowości („Podmioty Powiązane”) nie podlegają pod i przestrzegają wszelkich środków o charakterze ograniczającym lub dyskryminującym w handlu czy innej płaszczyźnie ekonomicznej, nałożonych z zamiarem nakłonienia zmiany polityki lub poszczególnych działań („Sankcje”), które zostały wdrożone przez Organ Sankcyjny w odniesieniu do którejkolwiek z następujących kategorii: (I) krajów, (II) grup krajów, (III) osób fizycznych, (IV) osób prawnych („Osoby Objęte Sankcjami”). Sankcje mogą w szczególności przejawiać się częściowym lub całkowitym zakazem importu/eksportu, zakazem wjazdu/wstępu na określone terytorium, zamrożeniem majątku, zakazem dokonywania rozliczeń handlowych czy inwestycji w/wobec/wspólnie z Osobami Objętymi Sankcjami. Dla potrzeb niniejszych OWS Organ Sankcyjny oznacza (I) jakąkolwiek organizację ponadnarodową jak również jakąkolwiek jej organ/instytucję niewymienione w dalszych podpunktach, (II) jakiekolwiek państwo niewymienione w dalszych podpunktach (III) Unię Europejską i jej instytucje, (IV) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i jej instytucje federalne.

5. Żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do wykonania umowy, jeżeli będzie to sprzeczne z obowiązującymi tę Stronę Sankcjami. W przypadku jeśli wykonanie Umowy będzie stanowić naruszenie Sankcji lub może być rozumiane jako naruszające/obchodzące Sankcje Sprzedający będzie uprawniony, według własnego uznania, do powiadomienia drugiej Strony o:
5.1 zawieszeniu wykonania Umowy do czasu ustania Sankcji;
5.2 Rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli w sposób uzasadniony należy przypuszczać że Sankcję będą obowiązywać przez okres czasu, który czyni dalsze wykonanie Umowy niewykonalnym lub nieprzydatnym dla Sprzedającego. W przypadku jeśli Sprzedający będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz drugiej Strony za część Umowy już wykonaną w takim przypadku zobowiązanie do zapłaty przez Sprzedającego (I) ulegnie zawieszeniu do czasu kiedy dokonanie takiej zapłaty przestanie być sprzeczne z Sankcjami albo (II) Sprzedający może odstąpić od wykonanej części Umowy w terminie 12 miesięcy od dowiedzenia się o Sankcjach i zwrócić drugiej Stronie jej świadczenie. W jakimkolwiek przypadku Sprzedający nie ponosi wobec drugiej Strony odpowiedzialności za działania zmierzające do przestrzegania Sankcji.
5.3 Niezależnie od powyższych postanowień, Kupujący nie będzie odsprzedawał produktów nabywanych od Sprzedającego do żadnej z Osób Objętych Sankcjami oraz zobowiązuję się, na pisemne żądanie Sprzedającego, do dostarczenia bez zbędnej zwłoki dokumenty potwierdzające ostateczne przeznaczenie sprzedawanego produktu.

6. Zamówienia Kupującego nie wiążą Sprzedającego, póki nie zostały wyraźnie potwierdzone przez Sprzedającego, w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail wysłana ze służbowej skrzynki pocztowej). Dostawy częściowe są dozwolone. Każda dostawa jest traktowana jako oddzielna wysyłka. Dokumentem dostawy jest wystawiony przez Sprzedawcę dokument WZ i/lub list przewozowy CMR, który zawiera datę wydania towarów z magazynu, numer zamówienia i specyfikację towarów według potwierdzenia zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru towarów na dokumentach dostawy. Reguły Incoterms ustalone w umowie zawsze odnoszą się do Incoterms 2020.

7. Rozbieżność pomiędzy dostarczoną ilością towaru a ilością zadeklarowaną przez Sprzedawcę i potwierdzoną dokumentem dostawy w wysokości nie większej niż 2% jest dopuszczalna. Kupujący jest obowiązany do zaakceptowania dostawy w przypadku wystąpienia takiej rozbieżności. W przypadku wystąpienia rozbieżności określonej w zdaniach poprzedzających, Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży określonej na podstawie ilości towaru faktycznie dostarczonego przez Sprzedawcę.

8. W przypadku każdej dostawy towaru, prawo własności tego towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru Kupującemu lub przewoźnikowi.

9. Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć towaru w terminie umówionym, z powodu okoliczności, których w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, to poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy. Strony w drodze odrębnego porozumienia ustalą nowy termin wysyłki, biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby każdej z nich.

10. Dostawy realizowane autocysterną/samochodem Sprzedającego lub innego przewoźnika działającego na jego zlecenie, Kupujący zobowiązany jest rozładować autocysternę/samochód niezwłocznie po jego przybyciu do Kupującego. W przypadku nierozładowania przez Kupującego autocysterny/samochodu w terminie 4 godzin (o ile nie sprecyzowano inaczej w umowie) od momentu zgłoszenia się autocysterny/ samochodu u Kupującego, Sprzedający obciąży Kupującego kosztami postoju środka transportu w wysokości 1000 zł za każde rozpoczęte 12 godzin od planowanej daty i godziny dostawy.

11. W przypadku zaistnienia dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem umowy, transportem, powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego, np. związanych z dokumentacją dostawy, opóźnieniem w zwrocie opakowań lub środkami transportu, a także w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Kupującego obowiązków wynikających z przyjętej w umowie bazy dostawy, Sprzedający będzie uprawniony do żądania zwrotu tych kosztów od Kupującego.

12. Towary stanowiące wyroby energetyczne w rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 722), inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 tej ustawy, Sprzedawca sprzedaje z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, podmiotom spełniającym warunki uprawniające do zastosowania tej stawki, z wyłączeniem sytuacji, w których umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wskazuje inaczej. Jeżeli działalność odbiorcy towarów, o których mowa w pkt. 6 spowoduje, że Sprzedawca nie będzie uprawniony bądź utraci prawo do zastosowania zerowej stawki akcyzy dla tych towarów, a Sprzedawca poniesie koszty zapłaconej akcyzy, opłaty paliwowej lub odsetek, Sprzedawca obciąży Kupującego kwotą odpowiadającą kwocie powstałego zobowiązania podatkowego w akcyzie oraz opłacie paliwowej włącznie z odsetkami oraz innymi kosztami związanymi z obowiązkiem zapłaty akcyzy oraz opłaty paliwowej.

13. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub braki w dostawie wynikające z działania siły wyższej, rozumianej jako wszelkie zdarzenia wykraczające poza kontrolę Sprzedawcy, utrudniające lub uniemożliwiające terminową realizację dostawy, a w szczególności wystąpienie wojen, powodzi, trzęsień ziemi, pożaru i innych klęsk żywiołowych, stanu epidemii, zamieszek, strajku, sabotażu, eksplozji, zorganizowanych akcji pracowników, wymogów obrony narodowej, zarządzeń, rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawną skuteczność, nadzwyczajną awarię, niemożność uzyskania dostaw energii elektrycznej, energii innego rodzaju, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub jakichkolwiek innych lub podobnych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Sprzedawca nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności.

14. Sprzedawca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

15. Wszystkie faktury Sprzedającego winny być zapłacone przez Kupującego przelewem na konto Sprzedającego, w pełnej ich wysokości i bez potrącania kosztów bankowych przelewu. W przypadku rozliczeń zagranicznych Kupujący ponosi koszty swojego banku oraz banków pośredniczących. Sprzedający oświadcza, że jego bank nie pobiera opłat od płatności przychodzących. W celu prawidłowego rozliczenia kosztów przelewu Kupujący wybiera opcję kosztową OUR. Termin płatności uznaje się zachowany, jeżeli przed jego upływem konto bankowe Sprzedającego będzie uznane należnością.

16. Należności Sprzedawcy są nadzorowane przez specjalistyczną firmę zarządzającą należnościami. W przypadku opóźnień w płatnościach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dalszych dostaw, jak również obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

17. Sprzedawca zapewnia dostawę towarów poprzez zlecenie przewozu odpowiedniemu, wybranemu przez siebie przewoźnikowi. Odbiór ilościowy nastąpi w momencie dostarczenia towaru. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego rozbieżności między dostarczoną ilością towaru w stosunku do ilości zadeklarowanych przez Sprzedawcę i potwierdzonych dokumentem dostawy, innej niż rozbieżność określona w pkt. 5, należy w trakcie rozładunku sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez przedstawiciela Kupującego oraz przewoźnika, pod rygorem pozostawienia reklamacji ilościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu. W przypadku odbioru towarów transportem własnym Kupującego lub na jego zlecenie, Kupujący pozbawiony jest możliwości podnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Sprzedawcy z powodu różnic ilościowych.

18. Sprzedawca odpowiedzialny jest wyłącznie za brak zgodności dostarczonego towaru z zaakceptowaną specyfikacją. Sprzedawca zapewnia jedynie, że towar nadaje się do zwyczajowego zastosowania wskazanego w karcie charakterystyki, natomiast w żaden sposób nie gwarantuje jego przydatności do konkretnego, zamierzonego przez Kupującego użycia.

19. W wypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczonego towaru z zaakceptowaną specyfikacją, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru, pod rygorem pozostawienia reklamacji jakościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu. W wypadku, gdy wada wyszła na jaw po upływie 14 dni (wada ukryta) Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o jej wykryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej wykrycia.

20. Reklamacja powinna być potwierdzona oficjalnymi dokumentami (oficjalne świadectwo ważenia, list przewozowy, świadectwo jakości itp.). Reklamacja Kupującego nie może przekroczyć wartości reklamowanych towarów.

21. Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.

22. Jeżeli Sprzedawca akceptuje reklamację, jest on zobowiązany do wymiany tej partii towarów na wcześniejszych warunkach lub do stosownego upustu. Kupujący nie ma prawa zgłaszać dalszych roszczeń, a szczególnie domagać się dalszej rekompensaty, pokrycia utraconych zysków itd. Zwrot lub sprzedaż towarów na rachunek Sprzedawcy może mieć miejsce za jego pisemną zgodą.

23. Umowa sprzedaży, do której zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, podlega prawu polskiemu. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest niniejszym wyłączone. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające w związku z realizacją zamówień rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży.